BASES SORTEIG VERSAILLES – març 2019

PRIMER.- EMPRESA ORGANITZADORA

CENTRE DE FORMACIÓ VERSAILLES S.L., d’ara en endavant anomenat VERSAILLES.

SEGON.- OBJECTE DEL SORTEIG

Constitueix l’objecte de la present base 6 REGALS que se sortejaran entre totes les butlletes recollides a Petitàlia o a Versailles fins el dia 27 de març de 2019:

– 3 “Kits Versailles” (contingut del kit: Contes, material i activitats en anglès, francès o alemany).

– 3 matrícules gratuïtes per al curs 2019/2020.

També es realitzarà un concurs anomenat “QUIN NOM EM POSARIES” on s’atorgarà a un sol premi del nom triat entre el professorat de Versailles. En cas d’haver duplicats del mateix nom, el guanyador serà el primer per ordre de data i hora que hagi entregat la butlleta. El premi constarà d’

– 1 curs 2019/2020, de setembre a juny, que consta de classes d’anglès/francès o alemany, durant 9 mesos, matrícula i material didàctic inclosos.

TERCER.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar tots els nens que vinguin a la Fira Petitàlia i tots els alumnes de Versailles, que emplenin la butlleta amb les seves dades personals.

QUART.- DATA DE COMENÇAMENT I FINALITZACIÓ

Des del 23 al 27 de març de 2019 (ambdós inclosos).

CINQUÈ.- PREMIS

El premi no podrà canviar-se per cap altre premi ni pel seu valor en efectiu.

El premi és personal i intransferible. En cas que per qualsevol circumstància el guanyador renunciés al premi o no complís amb la  regla aquí continguda, aquest quedarà aplaçat fins a  realitzar un segon sorteig el 5 d’abril.

Promoció limitada a un únic premi per participant.

SISÈ.- SORTEIG DELS PREMIS

El dijous dia 28 de març de 2019 a les 19:00 hores, se celebraran al Centre de Formació Versailles, els sortejos. A partir del moment en què tinguem guanyador/ guanyadora, VERSAILLES comunicarà via la web www.cf-versailles.com i via Facebook i Instagram el nom dels guanyadors/es, moment a partir del qual, tindran SET (7) dies naturals des d’aquesta data per a l’acceptació expressa del premi.

En cas que la persona agraciada no contacti en els 7 dies següents a la publicació del sorteig, es considerarà desert el premi i es passarà a  realitzar un segon sorteig el 5 d’abril.

SETÈ.- PUBLICACIÓ DE LA IDENTITAT DELS GUANYADORS I UTILITZACIÓ DE LA IMATGE D’AQUESTS

Els participants en el sorteig consenten, inequívocament i de manera expressa, que, en cas de resultar guanyadors, les seves dades personals (nom i cognoms) puguin ser comunicats a tercers mitjançant la seva difusió a través dels mitjans que s’estimin més convenients, principalment a la pàgina web de l’organitzador del sorteig (www.cf-versailles.com), en els mitjans de comunicació interns de CENTRE DE FORMACIÓ VERSAILLES així com locals i nacionals (si fos el cas) que s’estimi convenients.

Igualment, els participants que resultin agraciats, consenteixen, de manera expressa, que pugui reproduir-se fotogràficament la seva imatge:

  • el moment del lliurament del premi

I que aquestes imatges puguin ser utilitzades, posteriorment sense limitació temporal, per part del Centre, amb finalitats exclusivament publicitàries i de promoció del propi sorteig, en els mitjans de comunicació interns així com locals i nacionals (si fos el cas), així com en moments posteriors, per fer referència al present sorteig.

VUITÈ.- DIPÒST DE LES BASES

Les bases del present sorteig estan disponible a la pàgina web

www.cf-versailles.com

NOVÈ.- COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

El Sorteig serà comunicat/publicitat mitjançant:

  • Els 2 centres ubicats al passeig de Ronda, de Lleida
  • A la web www.cf-versailles.com
  • A les xarxes socials

DESÈ.- TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En compliment amb l’establert en el RGPD 2016/679, li comuniquem en nom de l’empresa CENTRE DE FORMACIÓ VERSAILLES S.L., que tractem la informació que ens facilita, amb la finalitat de dur a terme els concursos i sortejos en l’edició de la Fira Petitàlia 2019 i, en el seu cas, enviar-li ofertes i informació comercial sobre els nostres productes i serveis. Les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui alguna relació comercial i, indefinidament o  fins que exerceixi el seu dret de supressió, en el cas de les comunicacions comercials. Mitjançant la firma d’aquest document, vostè dóna el seu consentiment exprés perquè CENTRE FORMACIÓ IDIOMES VERSAILLES S.L. pugui utilitzar les dades facilitades, comprometent-se a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament o portabilitat, al correu electrònic versailles@cf-versailles.com, o bé, per escrit a la nostra adreça C/ Gran Passeig de Ronda nº 147 entresòl, 25008 Lleida (Lleida). Vostè té dret a presentar una reclamació davant de l’AEPD.

La finalitat del tractament de les seves Dades (inclosa la captació i/o reproducció d’imatges) és donar curs al Sorteig objecte de les presents bases. Així mateix, accepta en el present, que les Dades podran ser tractades amb la finalitat de remetre-li informació publicitària o comercial sobre les activitats, productes, serveis, ofertes, campanyes promocionals o promocions especials que puguin desenvolupar-se tant en el present com en el futur per part de CENTRE FORMACIÓ IDIOMES VERSAILLES S.L.

 ONZÈ.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Concurs, implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases, inclosa l’aplicació de la normativa fiscal, que pogués resultar d’aplicació amb caràcter obligatori.

En unió a l’anterior, en el moment de donar-se d’alta en el sorteig disposarà d’un apartat on accepta expressament les bases d’aquest concurs, i podran consultar-se la política legal i de confidencialitat que legalment resulten d’aplicació.