BASES SORTEIG VERSAILLES – Agost 2023.

PRIMER.- EMPRESA ORGANITZADORA

CENTRE DE FORMACIÓ IDIOMES VERSAILLES S.L. amb NIF B25383084 i seu social al Gran Passeig de Ronda, 128, Baixos, de Lleida, d’ara en endavant anomenat VERSAILLES o ORGANITZADOR.

SEGON.- OBJECTE DEL SORTEIG

Constitueix l’objecte de la present base 21 regals que se sortejaran entre totes les persones participants en el Sorteig, que es durà a terme a Versailles, el dia 8 de setembre.

– 1 “Curs d’Anglès Gratuït durant el curs 2023-2024” (Nivell inicial joves i adults)

– 2 20 rebaixes d’un 15% en la matrícula al curs d’anglès  (nivell inicial joves i adults)

TERCER.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar totes aquelles persones, físiques (majors d’edat) o jurídiques que segueixin la pàgina del Centre de Formació Versailles de Facebook o Instagram, d’acord amb les especificacions i condicions detallades a la present clàusula. L’ORGANITZADOR estableix com a condició per ser considerat PARTICIPANT, ser seguidor de les nostres xarxes socials i participar del joc que es proposi en la presentació del concurs. Hi haurà 1 joc que consistirà en etiquetar a tres  amics o amigues a qui li agradaria fer un curs d’anglès gratuït. Finalmnet serà necessari que la persona PARTICIPANT entri a l’enllaç ofert per a que es registri i pugui participar al concurs. Tot tipus de reclam referit a la inclusió i/o participació en el sorteig per part del PARTICIPANT haurà de ser efectuat, de forma expressa, indefectiblement fins als cinc (5) dies anteriors al sorteig, vençut aquest terme no serà acceptat cap reclam. Queden exclosos del present sorteig i per tant no podran participar-hi, aquelles persones relacionades professionalment o familiarment amb VERSAILLES.

QUART.- DATA DE COMENÇAMENT I FINALITZACIÓ

Des del 31 d’agost al 7 de setembre de 2023 (ambdós inclosos).

CINQUÈ.- PREMIS

El premi no podrà canviar-se per cap altre premi ni pel seu valor en efectiu.

El premi és personal i intransferible. En cas que per qualsevol circumstància el guanyador renunciés al premi o no complís amb la  regla aquí continguda, aquest quedarà aplaçat fins a  realitzar un segon sorteig el dilluns, 2 d’octubre.

Promoció limitada a un únic premi per participant.

SISÈ.- SORTEIG DELS PREMIS

El dijous dia 8 de setembre de 2023 a les 09:00 hores, se celebraran al Centre de Formació Versailles, el sorteig. A partir del moment en què tinguem guanyador/ guanyadora, VERSAILLES comunicarà via la web www.cf-versailles.com i via Facebook i Instagram el nom dels guanyadors/es, moment a partir del qual, tindran SET (7) dies naturals des d’aquesta data per a l’acceptació expressa del premi.

En cas que la persona agraciada no contacti en els 7 dies següents a la publicació del sorteig, es considerarà desert el premi i es passarà a  realitzar un segon sorteig el 2 d’octubre.

SETÈ.- PUBLICACIÓ DE LA IDENTITAT DELS GUANYADORS I UTILITZACIÓ DE LA IMATGE D’AQUESTS

Els participants en el sorteig consenten, inequívocament i de manera expressa, que, en cas de resultar guanyadors, les seves dades personals (nom i cognoms) puguin ser comunicats a tercers mitjançant la seva difusió a través dels mitjans que s’estimin més convenients, principalment a la pàgina web de l’organitzador del sorteig (www.cf-versailles.com), en els mitjans de comunicació interns de CENTRE DE FORMACIÓ VERSAILLES així com locals i nacionals (si fos el cas) que s’estimi convenients.

Igualment, els PARTICIPANTS que resultin agraciats, consenteixen, de manera expressa, que pugui reproduir-se fotogràficament la seva imatge:

  • el moment del lliurament del premi

I que aquestes imatges puguin ser utilitzades, posteriorment sense limitació temporal, per part del Centre, amb finalitats exclusivament publicitàries i de promoció del propi sorteig, en els mitjans de comunicació interns així com locals i nacionals (si fos el cas), així com en moments posteriors, per fer referència al present sorteig.

VUITÈ.- DIPÒST DE LES BASES

Les bases del present sorteig estan disponible a la pàgina web

www.cf-versailles.com

NOVÈ.- COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

El Sorteig serà comunicat/publicitat mitjançant:

  • El centre ubicat al passeig de Ronda 128, baixos, de Lleida
  • A la web www.cf-versailles.com
  • A les xarxes socials de l’ORGANITZADOR

DESÈ.- TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En compliment amb l’establert en el RGPD 2016/679, li comuniquem en nom de l’empresa CENTRE DE FORMACIÓ VERSAILLES S.L., que tractem la informació que ens facilita, amb la finalitat de dur a terme els concursos i sortejos que porti a terme l’ORGANITZADOR, enviar-li ofertes i informació comercial sobre els nostres productes i serveis. Les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui alguna relació comercial i, indefinidament o  fins que exerceixi el seu dret de supressió, en el cas de les comunicacions comercials. Mitjançant la firma d’aquest document, vostè dóna el seu consentiment exprés perquè CENTRE FORMACIÓ IDIOMES VERSAILLES S.L. pugui utilitzar les dades facilitades, comprometent-se a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament o portabilitat, al correu electrònic versailles@cf-versailles.com, o bé, per escrit a la nostra adreça C/ Gran Passeig de Ronda nº 147 entresòl, 25008 Lleida (Lleida). Vostè té dret a presentar una reclamació davant de l’AEPD.

La finalitat del tractament de les seves Dades (inclosa la captació i/o reproducció d’imatges) és donar curs al Sorteig objecte de les presents bases. Així mateix, el PARTICIPANT accepta en el present, que les Dades podran ser tractades amb la finalitat de remetre-li informació publicitària o comercial sobre les activitats, productes, serveis, ofertes, campanyes promocionals o promocions especials que puguin desenvolupar-se tant en el present com en el futur per part de CENTRE FORMACIÓ IDIOMES VERSAILLES S.L.

 ONZÈ.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el Concurs com a PARTICIPANT, implica per si mateixa, l’acceptació de les presents bases, inclosa l’aplicació de la normativa fiscal, que pogués resultar d’aplicació amb caràcter obligatori.

En unió a l’anterior, en el moment de donar-se d’alta en el sorteig disposarà d’un apartat on accepta expressament les bases d’aquest concurs, i podran consultar-se la política legal i de confidencialitat que legalment resulten d’aplicació.

DOTZÈ.- DE LES LLEIS APLICABLES

Aquesta promoció es considerarà emesa d’acord amb les lleis aplicables al territori de Catalunya. A tots els efectes legals que en sorgisquen, seran interpretats i executats conforme i d’acord amb les disposicions i els tribunals d’aquest país. Per al cas de contesa judicial sobre la interpretació i compliment de cadascun dels termes de les presents Bases i Condicions, serà competent únicament les justícia civil i comercial de la Ciutat de Lleida del mateix nom, amb expressa renúncia dels PARTICIPANTS a qualsevol altre fur o jurisdicció que li pogués correspondre.-
El sol fet de participar en aquesta promoció implica el coneixement i l’acceptació sense cap condició ni cap reserva, per part del PARTICIPANT, de totes i cadascuna de les clàusules integrants en aquesta BASES i CONDICIONS, sense dret a reclam de cap naturalesa.

Lleida, 31 d’agost de 2023