POLÍTICA DE QUALITAT

 

El Centre de Formació Idiomes Versailles S.L. pretén obtenir amb la seva activitat els següents objectius fonamentals per un bon funcionament:

La satisfacció dels seus clients: Mitjançant la realització de les accions formatives amb resultats excel·lents que aportin solucions a llurs necessitats.

L’Orientació a la rendibilitat: Centre de Formació Idiomes Versailles S.L. ha de realitzar els seus serveis amb una remuneració satisfactòria.

L’Orientació a la qualitat: Estableix un sistema de qualitat, assumeix el compromís i participació de tot el personal, seguint adequadament el manual de qualitat i els procediments necessaris fent la seva revisió periòdica. Així mateix és persegueix l’objectiu d’aconseguir una millora continua en el sistema de qualitat.

La responsabilitat dels professionals: Es transmetre llurs coneixements de manera transparent i disciplinada, perquè el client capti la matèria a aprendre i es pugui enriquir en els diferents àmbits formatius que es treballen al Centre, necessaris en el món laboral/empresarial, i personal.

La tasca a realitzar pel centre de Formació Idiomes Versailles S.L. És ensenyar i formar als seus clients amb dinamisme i esperit positiu, per tal que aconsegueixin un bon nivell formatiu, que els enriqueixi a nivell personal i professional, sempre complint amb els requisits legals i reglamentaris de la normativa legal vigent.