PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT

Certificat de Professionalitat de Nivell 3. Curs subvencionat per a persones en atur

HORARI I INFORMACIÓ TÈCNICA RELLEVANT

Data d’Inici: 12.12.2017

Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

Ets pots matricular a la totalitat del Certificat de professionalitat o bé per mòduls. Es prioritzarà en la matrícula als alumnes que es matriculin a la totalitat del Certificat de professionalitat.

Durada: 590 hores + 120 hores de pràctiques en empresa

Dates:

 • MF1057_2: Anglès professional per a turisme. (90 hores) | Del 08.01.2018 al 31.01.2018
 • MF1074_3: Informació turística. (180 hores) | Del 01.02.2018 al 23.03.2018
 • MF1075_3: Productes i serveis turístics locals. (180 hores) | Del 26.03.2018 al 18.05.2018
 • MF0268_3: Gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques. (120 hores) | Del 21.05.2018 al 21.06.2018
 • ACCIÓ DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (20 hores) | Del 12.12.2017 al 15.12.2017
 • MP0020: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de promoció turística local i informació al visitant. (120 hores) | A partir de del mes de juliol, fins com a màxim, el 31/08/2018. A convenir entre empresa, centre i alumne.

Requisits:

 • Estar en situació d’atur
 • Tenir un nivell d’estudis mínim de Batxillerat, FPII, Cicle Formatiu de grau superior o equivalent.

IMPORTANT! Si no tens el nivell d’estudi FAREM PROVES DE NIVELL PER A QUÈ PUGUIS ACCEDIR AL CURS! 

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS AMB AQUEST CERTIFICAT

      • Informador turístic
      • Cap d’oficina d’informació turística
      • Promotor turístic
      • Tècnic d’empresa de consultoria turística
      • Coordinador de qualitat en empreses i entitats de serveis turístics
      • Agent de desenvolupament turístic local
      • Tècnic d’informació turística

COMPETÈNCIES RELACIONADES

Durant la realització d’aquest Certificat de professionalitat, adquiriràs les següents competències:

      • UC1074_3: Gestionar informació turística
      • UC1075_3: Crear, promocionar i gestionar serveis i productes turístics locals
      • UC0268_3: Gestionar unitats d’informació i distribució turístiques
      • UC1057_2: Comunicar-se en anglès, amb un nivell d’usuari independent, en les activitats turístiques

MÒDULS FORMATIUS

      • MF1057_2: Anglès professional per a turisme. (90 hores)
      • MF1074_3: Informació turística. (180 hores)
      • MF1075_3: Productes i serveis turístics locals. (180 hores)
      • MF0268_3: Gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques. (120 hores)

A més el certificat de professionalitat inclou

      • Formació complementària
      • MP0020: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de promoció turística local i informació al visitant. (120 hores)

TEMARI 

MF1057_2: Anglès professional per a turisme. (90 hores)

1. Gestió i comercialització en anglès de serveis turístics

     • Usos i estructures habituals en l’atenció turística al client o consumidor: salutacions, presentacions i fórmules de cortesia habituals
     • Diferenciació d’estils, formal i informal, en la comunicació turística oral i escrita
     • Tractament de reclamacions o queixes dels clients o consumidors: situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients
     • Simulació de situacions d’atenció al client i resolució de reclamacions amb fluïdesa i naturalitat
     • Comunicació i atenció, en cas d’accident, a les persones afectades
     • Terminologia específica en les relacions turístiques amb clients

2. Prestació d’informació turística en anglès

     • Gestió de la informació sobre proveïdors de serveis, preus i tarifes i prestació d’aquesta a clients
     • Prestació d’informació de caràcter general al client sobre destinacions, rutes, condicions meteorològiques, entorn i possibilitats d’oci
     • Elaboració de llistes de recursos naturals de la zona, d’activitats esportives i/o recreatives i itineraris, especificant localització, distància, dates, mitjans de transport o formes d’accés, temps que cal emprar i horaris d’obertura i tancament
     • Informació sobre la legislació ambiental que afecta l’entorn i les activitats d’oci que en el seu marc es realitzen
     • Sensibilització del client en la conservació dels recursos ambientals utilitzats
     • Recollida d’informació del client sobre la seva satisfacció amb els serveis de l’allotjament turístic
     • Sol·licitud de cessió o intercanvi d’informació entre centres o xarxes de centres d’informació turística.

3. Atenció al client de serveis turístics en anglès

     • Usos i estructures habituals en l’atenció turística al client o consumidor: salutacions, presentacions i fórmules de cortesia habituals
     • Diferenciació d’estils, formal i informal, en la comunicació turística oral i escrita
     • Tractament de reclamacions o queixes dels clients o consumidors: situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients
     • Simulació de situacions d’atenció al client i resolució de reclamacions amb fluïdesa i naturalitat.
     • Comunicació i atenció, en cas d’accident, a les persones afectades
     • Terminologia específica en les relacions turístiques amb clients

MF1074_3: Informació turística. (180 hores)

1. El servei d’informació turística

     • Objectius generals del servei d’informació turística
     • La informació i l’atenció al visitant com a servei turístic i eina de màrqueting de la destinació
     • Legislació en matèria d’informació turística a Espanya i a la Unió Europea
     • Tipus de serveis o centres d’informació turística
     • Comunicacions internes d’un centre d’informació turística
     • Distribució externa de la informació d’un centre d’informació turística
     • Promoció dels serveis propis d’un centre d’informació turística
     • Tècniques de difusió i màrqueting electrònic
     • Relacions amb altres empreses i entitats del sector turístic
     • Xarxes de centres i serveis d’informació turística

2. Recursos materials en serveis i centres d’informació turística

     • Tipus d’instal·lacions
     • Organització de l’espai (en funció del tipus d’instal·lació): zones de prestació del servei, de consulta, d’autoinformació, de treball intern, d’exposició, de magatzem…)
     • Aspecte físic dels locals d’informació turística en funció de la seva tipologia i les noves tècniques de comunicació
     • Equipament de les instal·lacions
     • Informatització de centres i serveis d’informació turística 13/36 UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu
     • Centrals i sistemes automatitzats de reserves
     • Situació i accessos als locals
     • Senyalització interna i externa
     • Uniforme i equipament dels treballadors –
     • Edicions i materials de promoció i informació en diferents suports. Tipologia, disseny i preparació

3. Recursos humans en centres d’informació turística

     • Perfils i funcions del personal d’un servei d’informació turística
          • Informació presencial i telefònica
          • Informadors de carrer
          • Guies
          • Administradors i gestors del web

4. Gestió administrativa

     • Tipus de documents necessaris en un centre o servei d’informació turística
     • Gestió de suggeriments, reclamacions i queixes
     • Control estadístic
     • Assegurances de viatges, visats, divises i documentació bancària

MF1075_3: Productes i serveis turístics locals. (180 hores)

1. El sector turístic

     • Origen i evolució històrica del fenomen turístic. Factors que influeixen en el seu desenvolupament. Dinàmica i evolució dels fluxos turístics: els nous hàbits viatgers
     • L’organització del sector. El marc jurídic, econòmic i social. Administracions públiques competents en matèria de turisme. – Oferta i demanda turístiques: recursos, serveis, equipaments i productes turístic
     • L’estructura de comercialització en el sector: Operadors turístics i funcions que desenvolupen, Actuals vies de comercialització, la compra directa per part del client
     • Procés de creació, posada en marxa, desenvolupament i prestació dels serveis turístics.

2. Ordenació territorial i planificació estratègica

     • Els plans d’ordenació territorial i la seva incidència en el desenvolupament turístic. Normatives.
     • Fonts d’informació sobre oferta, demanda, estructura, evolució i tendències dels productes turístics locals.
     • Anàlisi i aplicació de tècniques d’identificació i catalogació de recursos turístics
     • La investigació de mercats com a instrument de planificació en el sector. Mètodes quantitatius i qualitatius. Aplicacions estadístiques
     • Anàlisi i aplicació de tècniques de planificació estratègica de productes i destinacions turístiques. Posicionament estratègic davant de la competència
     • Procés de creació, posada en marxa, desenvolupament i prestació dels serveis turístics

3. Creació i desenvolupament de productes i serveis turístics locals

     • Anàlisi comparativa i caracterització dels diferents tipus de productes i serveis turístics locals
     • Definició, redefinició i desenvolupament de productes turístics locals. Fases i execució. Disseny i desenvolupament de serveis
     • Projectes de creació, desenvolupament i millora de productes turístics locals: oportunitat, viabilitat i pla d’execució. Finançament de projectes. Gestió de projectes
     • Fases del cicle de vida d’un producte turístic local
     • Gestió d’iniciatives turístiques

4. Desenvolupament turístic sostenible

     • Introducció al desenvolupament sostenible: aspectes econòmics, ambientals i socioculturals
     • El desenvolupament sostenible per a planificadors locals
     • La importància de l’ambient per al desenvolupament turístic. Impactes ambientals
     • Sorgiment i desenvolupament de la interpretació del patrimoni natural com a eina per preservar-lo i utilitzar-lo adequadament com a recurs turístic

MF0268_3: Gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques. (120 hores)

1. La planificació en les empreses i entitats de distribució i informació turístiques

    • La planificació en el procés d’administració
    • Principals tipus de plans: objectius, estratègies i polítiques; relació entre aquests
    • Passos lògics del procés de planificació com a enfocament racional per establir objectius, prendre decisions i seleccionar mitjans.
    • Revisió periòdica dels plans en funció de l’aplicació dels sistemes de control característics d’aquestes empreses

2. Gestió i control pressupostaris en unitats de distribució i informació turístiques

    • La gestió pressupostària en funció de les seves etapes fonamentals: previsió, pressupost i control
    • Concepte i propòsit dels pressupostos en les unitats d’informació i distribució turístiques
    • Definició de cicle pressupostari
    • Diferenciació i elaboració dels tipus de pressupostos característics d’unitats de distribució i informació turístiques

3. Estructura financera de les agències de viatges i altres distribuïdors turístics – Identificació i caracterització de fonts de finançament

Relació òptima entre recursos propis i aliens

Avantatges i desavantatges dels principals mètodes per avaluar inversions segons cada tipus d’agència de viatges i distribuïdor turístic

Aplicacions informàtiques. 23/36 UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu

4. Avaluació de costos, productivitat i anàlisi econòmica per a agències de viatges i altres distribuïdors turístics

Estructura del compte de resultats en les agències de viatges i distribuïdors turístics

Tipus i càlcul de costos empresarials específics

Aplicació de mètodes per a la determinació, imputació, control i avaluació de consums i atencions a clients de serveis turístics

Càlcul i anàlisi de nivells de productivitat i de punts morts d’explotació o llindars de rendibilitat, utilitzant eines informàtique

Identificació de paràmetres establerts per avaluar: ràtios i percentatges. Marges de benefici i rendibilitat

5. L’organització en les agències de viatges, altres distribuïdors turístics i entitats d’informació turística

Interpretació de les diferents normatives sobre autorització i classificació d’agències de viatges i entitats d’informació turística

Tipologia i classificació d’aquestes entitats

Naturalesa i propòsit de l’organització i relació amb altres funcions gerencials

Patrons bàsics de departamentalització tradicional en empreses de distribució i entitats d’informació turístiques: avantatges i inconvenients

Estructures i relacions departamentals i externes característiques d’aquestes entitats

Diferenciació dels objectius de cada departament o unitat i distribució de funcions

Circuits, tipus d’informació i documents interns i externs que es generen en el marc d’aquestes estructures i relacions interdepartamentals.

Principals mètodes per definir llocs corresponents a treballadors qualificats de l’empresa o entitat. Aplicacions

6. La funció d’integració de personal en unitats de distribució i informació turístiques

Definició i objectius

Relació amb la funció d’organització

Programes de formació per a personal dependent: anàlisi, comparació i propostes raonades

Tècniques de comunicació i de motivació adaptades a la integració de personal: identificació i aplicacions

7. La direcció de personal en unitats de distribució i informació turístiques

La comunicació en les organitzacions de treball: processos i aplicacions

Negociació en l’entorn laboral: processos i aplicacions

Solució de problemes i presa de decisions

La direcció i el lideratge en les organitzacions: justificació i aplicacions

Direcció i dinamització d’equips i reunions de treball.

La motivació en l’entorn laboral

8. Aplicacions informàtiques específiques per a la gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques

Tipus i comparació

Programes a mida i oferta estàndard del mercat. – Aplicació de programes integrals per a la gestió de les unitats d’informació i distribució turístiques.